Spreker op: Landelijk Symposium – KOPP: een levensfasegerichte benadering

11 mei Jaarbeurs Utrecht

Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) hebben vaak meer op hun schouders dan goed voor hen is.

Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland heeft minimaal één ouder met een psychiatrische aandoening en / of een verslavingsprobleem.

Thuiswonende kinderen van een ouder met een psychisch probleem bevinden zich veelal in een overlevingsmodus. Ze zoeken erkenning, informatie en hulp, terwijl anderzijds ook loyaliteit en zorg voor de ouder als rode draad meespelen. De impact van de zieke ouder op het kind kan de verdere ontwikkeling ernstig in de weg staan. Ook op latere leeftijd blijven de gevolgen van een belaste jeugd (al dan niet op de achtergrond) vaak aanwezig.

Inmiddels is duidelijk dat veel KOPP/KVO – kinderen nooit ‘echt’ kind zijn geweest, moeite hebben met het herkennen van eigen emoties, moeilijk grenzen aangeven, verlangen naar veiligheid en goedkeuring en het gevoel hebben steeds tekort te schieten. Het is dus van belang dat er tijdig en adequaat wordt ingegrepen. Maar welke opdracht en mogelijkheden hebben hulpverleners en andere mensen die een rol spelen in het leven van deze (soms jonge) kinderen en hun ouders?

In de praktijk blijkt daar niet zo gemakkelijk een antwoord op te geven. Want hoe signaleer je KOPP/KVO problematiek bij verschillende leeftijdscategorieën? Op welk moment en op welke wijze neem je je verantwoordelijkheid als professional? Welke ondersteuningsvormen en interventies zijn mogelijk? Hoe help je een kind van een ouder die iedere vorm van hulp afwijst? Hoe om te gaan met de loyaliteits- en identiteitsvorming van het kind? Hoe een KOPP/KVO kind te helpen op oudere leeftijd?

Deze en meerdere vragen staan centraal tijdens dit landelijk symposium met medewerking van high profile sprekers uit wetenschap en praktijk. Iederespreker zal vanuit zijn eigen expertise ingaan op het hoofdthema van deze dag.

Deze bij- en nascholingsdag is specifiek bedoeld voor professionals die direct en indirect beroepsmatig te maken hebben met KOPP – problematiek, zoals de jeugdzorg, leerlingenzorg, jeugdgezondheidszorg, de GGZ en (L)VB.

Na het volgen van dit symposium is kennis opgedaan over:

  • KOPP problematiek verdeeld over verschillede levensstadia;
  • KOPP in relatie tot de kindcheck;
  • Copingsstrategieën van kinderen van een psychisch zieke ouder;
  • De meest recente wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en interventies;
  • Beschermende- en risicofactoren van kindperspectief in relatie tot identiteit en loyaliteit;
  • Signalering en interventie bij KOPP baby’s;
  • Werken met een competentieprogramma voor jongeren met een LVB;
  • Hulpverlening aan KOPP kinderen in de volwassenheid.

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.10 uur Spreker 1 Drs. Marije Ronde

“Leven met een psychisch zieke ouder gekoppeld aan de kindcheck”

10.35 uur Spreker 2 Prof. Dr. Clemens Hosman

“Recente wetenschappelijke inzichten, (inter-)nationale ontwikkelingen en effectieve interventies”

11.15 uur Pauze

11.30 uur  Spreker 3 Dr. Karin van Doesum

“Ouder-baby interventies en inzichten in het werken met de  landelijke richtlijn KOPP jeugdzorg”

12.15 uur Spreker 4 Drs. Ben Rensen

“Beschermende- en risicofactoren, identiteit en loyaliteit”

12.50 uur Vragenronde

13.00 uur Lunch

14.00 uur Sprekers 5 Dr. Floor van Santfoort en Drs. Ivon Riemersma

“Werken met een competentieprogramma voor jongeren met een LVB”

14.45 uur Vragenronde

15.00 uur Pauze

15.15 uur Spreker 6 Kim Lakke

“Hulpverlening aan volwassenen die opgegroeid zijn als KOPP kind”

16.00 uur Vragenronde

16.15 uur Korte reflectie door de dagvoorzitter Drs. Guus Feron

16.30 uur Afsluiting

Mijn bijdrage: En wat op latere leeftijd?

Kim is therapeute coaching en counseling, relatietherapeut en specialist op het terrein van ‘ander ouderschap’.

Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding van volwassenen die in hun kinderjaren psychische schade hebben opgelopen in hun gedwongen situatie van KOPP-kind. Eenmaal volwassen gaan zij op zoek naar overlevingsstrategieën teneinde balans te vinden en controle te krijgen over hun leven.

In deze presentatie stelt Kim volwassenen centraal die opgegroeid zijn als KOPP – kind. Welke problemen uit de vroege kinderjaren blijven sluimerend aanwezig en hoe komen die tot uiting? Van daaruit zal Kim uiteenzetten hoe zij in haar praktijk hulp verleent aan deze doelgroep.


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *